Lees hier het actie(stem)reglement en de privacyverklaring

Actiereglement Parel voor de Beste Boekverfilming 2017

Dit reglement is ingesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

STEMGERECHTIGDEN

Iedereen kan zijn of haar stem uitbrengen. Per persoon mag niet meer dan één stem worden.

STEMPROCEDURE

 1. Van 17 augustus tot en met 14 september 2017 kan het publiek stemmen op zijn/haar favoriete boekverfilming.
 2. Er kan gestemd worden via internet op de website www.besteboekverfilming.nl. Het stemmen geschiedt op persoonlijke titel door zijn/haar e –mailadres in te vullen. Hierdoor komt de stemmer ook in aanmerking voor de te verloten prijzen, zie IV. De persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in relatie tot Film by the Sea en de CPNB om te informeren over voor hem/haar relevante diensten en producten. Informatie over het gebruik van deze gegevens is verder te vinden in de CPNB Privacyverklaring.
 3. De stemmer is te allen tijde gerechtigd om die toestemming weer in te trekken.
 4. Wanneer er zich in de ogen van de CPNB onregelmatigheden voordoen bij de stemprocedure (zoals digitale manipulatie) dan behoudt de CPNB als organisator van de prijs zich het recht voor om in te grijpen.

III. STEMPERIODE

 1. Stemgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen van 17 augustus tot en met donderdag 14 september.

WINACTIE

 1. Stemmers komen in aanmerking voor één van de volgende prijzen: 1x VIP-arrangement voor 2 personen voor Film by the Sea met hotelovernachting, gala-entree en diner op vrijdag 15 september, 2x Boekenpakket van de 7 genomineerde boekverfilmingen en 5x een Boekenbon twv  € 12,50. De winnaars van de prijzen worden gekozen op basis van een loting.
 2. De CPNB heeft het recht om deelnemers van wie duidelijk is dat ze in strijd handelen met dit stemreglement, dan wel deze winactie proberen te manipuleren of in diskrediet te brengen, uit te sluiten van deelname, zonder dat daar nadere discussie over mogelijk is.
 3. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. Bij weigering van de prijs vervalt deze.
 4. De winnaar zal uiterlijk binnen drie weken na het einde van de winactie op 14 september, per e-mail op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres bericht ontvangen van de gewonnen prijs.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De naam van de winnaar wordt genoemd op de website en andere uitingen van de CPNB-campagne waaraan deze winactie is gekoppeld.
 7. De winnaar van de prijs geeft de CPNB en Film by the Sea toestemming om zijn/haar naam te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze winactie. Hiervoor bestaat geen recht op enige financiële vergoeding van de CPNB of haar promotionele partners.
 8. De CPNB is niet aansprakelijk voor uit de winactie voortvloeiende schade.
 9. De CPNB is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.
 10. De CPNB en Film by the Sea verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 11. De CPNB handelt bij deze winactie in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2017.
 12. De CPNB heeft ten allen tijde het recht de winactie aan te passen, stop te zetten en/of deelnemers die misbruik maken, zonder opgaaf van reden van de actie uit te sluiten. De CPNB is gerechtigd om de actie zonder vooraankondiging eerder dan aangegeven te beëindigen, de duur van de actie te verlengen, ofwel om deze actievoorwaarden te wijzigen. Een herziende versie van de Actievoorwaarden zal op www.besteboekverfilming.nl door de CPNB kenbaar worden gemaakt.
 13. Voor meer informatie, vragen en/of klachten over de winactie kunt u per e-mail terecht bij de CPNB via info@cpnb.nl onder vermelding van ‘winactie Parel’.
 14. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

  TOT SLOT

Door te stemmen op de Parel gaat men akkoord met het Actiereglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van de Stichting CPNB te Amsterdam, zijnde de organisator van deze publieksprijs.

Amsterdam, juni 2017

 

Privacyverklaring

Bij het verrichten van haar diensten kan de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (“de CPNB”), gevestigd en kantoorhoudende te (1016 BP) Amsterdam aan de Herengracht 166, in sommige gevallen (persoons)gegevens gebruiken. Het gaat daarbij onder meer om de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de door de CPNB georganiseerde campagnes en evenementen (hierna: de “CPNB Campagnes”) zoals vermeld op de website www.cpnb.nl en de websites behorend bij de CPNB Campagnes (hierna: de “CPNB Websites”). Deze Privacyverklaring geeft inzicht in de wijze waarop de CPNB met deze gegevens omgaat. De CPNB handelt in overeenstemming met de privacyregels die zijn neergelegd in onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Welke gegevens verwerkt de CPNB?

1.1 Om gebruik te kunnen maken van bepaalde onderdelen van de CPNB Websites moeten de betreffende klanten cq. bezoekers een account aanmaken, waarbij een e-mailadres moet worden ingevuld. Door het aanmaken van een account krijgt de CPNB de beschikking over het e-mailadres van de accounthouder.

1.2 Daarnaast kan de CPNB klanten cq. bezoekers van de CPNB Campagnes en/of CPNB Websites vragen om (andere) persoonsgegevens. Het kan hierbij gaan om naam, adres, geslacht, leeftijd en telefoonnummer.

1.3 Naast bovengenoemde persoonsgegevens verzamelt de CPNB ook automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag op de CPNB Websites. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres en sessie-cookies.

2. Voor welke doeleinden worden de gegevens gebruikt?

2.1 De CPNB gebruikt de verkregen persoonsgegevens in de eerste plaats voor de uitvoering van de overeenkomsten met de betrokken klanten en/of bezoekers. Tevens kan zij de (al dan niet via derden) verkregen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden gebruiken.
2.2 De CPNB gebruikt de gegevens die zij in verband met het gebruik van de CPNB Websites verkrijgt van de bezoekers:

 • om de diensten te kunnen verrichten die op de betreffende (onderdelen van de) CPNB Websites worden aangeboden ;
 • om de op de betreffende (onderdelen van de) CPNB Websites verrichte handelingen aan de juiste bezoeker cq. klant toe te kunnen schrijven;
 • om met de bezoeker cq. klant te kunnen communiceren over onder meer de via de betreffende (onderdelen van de) CPNB Websites geplaatste bestellingen en/of wijzigingen en updates omtrent het gebruik van de betreffende (onderdelen van de) CPNB Websites;
 • bij het aanmaken van een account: om de account te kunnen beheren.

2.3 De gegevens die de CPNB (onder meer via derden) verkrijgt in verband met bij haar geplaatste bestellingen en/of het bezoek aan CPNB Campagnes en/of CPNB Websites gebruikt de CPNB tevens voor het verzamelen van statistische gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik en de doelgroep van de CPNB Campagnes en/of CPNB Websites, om zo de inrichting daarvan te kunnen verbeteren en haar dienstverlening verder te kunnen optimaliseren.
2.4 Voorts kan de CPNB alle automatisch gegenereerde persoonsgegevens gebruiken voor statistisch onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van haar dienstverlening en de dienstverlening van haar partners.
2.5 Voor alle overige zaken gebruikt de CPNB de gegevens uitsluitend als daarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene.

3. Nieuwsbrieven

De CPNB verzendt nieuwsbrieven alleen als de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere nieuwsbrief krijgt de betrokkene de mogelijkheid om zich voor de nieuwsbrief af te melden.

4. Doorgifte aan derden

4.1 De CPNB kan de persoonsgegevens van haar bezoekers aan derden doorgeven voor zover dit met het oog op de hierboven omschreven doeleinden noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomsten, zoals onder meer voor het leveren van bestellingen en/of voor de organisatie en uitvoering van de CPNB Campagnes.
4.2 Zoals hierboven vermeld verwerkt de CPNB de persoonsgegevens in statistieken. De CPNB geeft alleen volledig geanonimiseerde statistische gegevens door aan haar partners in het kader van de CPNB Campagnes.
4.3 De CPNB kan de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting doorgeven aan de overheid of gerechtelijke instanties.
4.4 In andere gevallen geeft de CPNB de persoonsgegevens van haar bezoekers alleen door aan derden als de bezoeker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

5. Social media netwerken

Via knoppen op de CPNB Websites kunnen pagina’s worden gedeeld via verschillende sociale media netwerken zoals Facebook en Twitter. Voor deze functionaliteit kunnen gegevens worden verstrekt aan het betreffende sociale media netwerk en kunnen door het sociale media netwerk cookies worden geplaatst. Hiervoor zijn de betreffende sociale media netwerken zelf verantwoordelijk en zijn hun privacyverklaringen van toepassing.

6. Cookies

6.1 De CPNB maakt gebruik van zogenaamde sessie cookies, tekstbestandjes die door de browser tijdelijk op de computer van een accounthouder worden geplaatst. Het doel van deze sessie cookies is met name het vergroten van het gebruiksgemak, omdat daarmee bepaalde informatie zoals voorkeurinstellingen gedurende een sessie niet steeds opnieuw hoeft te worden ingevoerd. Na het afsluiten van de webbrowser worden deze cookies onmiddellijk gewist.
6.2 Om de website beter op de bezoekers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken maakt de CPNB gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij de Safe Harbour-principles. Iedere gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door dit in de instellingen van zijn browser aan te geven.
6.3 Ook worden, zoals hiervoor vermeld, cookies van sociale media netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn en Google gebruikt om social media integratie op de CPNB Websites mogelijk te maken.
Lees meer over het cookiebeleid

7. Beveiliging

De CPNB zorgt voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens, onder meer door de toegang tot de gegevens te vergrendelen en door van de medewerkers van de CPNB die toegang hebben tot de gegevens te eisen dat zij vertrouwelijk en volgens de aanwijzingen van de CPNB met de gegevens omgaan.

8. Minderjarigen

Mocht de bezoeker van een CPNB Website nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan heeft de CPNB toestemming nodig van ouders of voogd van die bezoeker. Door gebruik van de betreffende CPNB Website gaat de bezoeker akkoord met deze Privacyverklaring, en garandeert de bezoeker zestien (16) jaar of ouder te zijn of de benodigde toestemming te hebben van ouders/voogd.

9. Inzage, correctie en wijziging van gegevens

Een klant cq. bezoeker kan de CPNB altijd een verzoek doen om inzage in en/of correctie of verwijdering van de gegevens die de CPNB van hem/haar verwerkt, door contact op te nemen met de klantenservice van de CPNB via het e-mailadres klantenservice@cpnb.nl, op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur via het telefoonnummer 020 6263436 of via het faxnummer 020 4276168. De CPNB zal binnen 4 weken op dit verzoek reageren.

10. Wijziging Privacyverklaring

De CPNB kan deze Privacyverklaring in de toekomst uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Door na wijzigingen gebruik te maken van de CPNB Websites gaat de bezoeker akkoord eventuele wijzigingen. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten.